• Historia kołem się toczy...

   Zapraszamy do lektury!
   • HISTORIA SZKOŁY

    Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie istnieje od dnia 1 września 1992 roku. Do 31 sierpnia 1999 roku jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa Absolwent. Od 1 września 1999 roku rozpoczęło swoje funkcjonowanie również gimnazjum (działalność gimnazjum została obecnie zawieszona).

    Jest pierwszą szkołą niepubliczną prowadzoną przez osoby fizyczne, która powstała w Olsztynie. Dyrektorem i współwłaścicielem szkoły jest Zofia Rączkiewicz - mgr matematyki.

    Szkoła mieści się przy ulicy Jasnej 2 w Olsztynie. Zajmuje dwukondygnacyjny budynek, otoczony własnym placem zabaw i boiskiem sportowym. W chwili obecnej kształci się w Absolwencie 81 uczniów. Większość z nich jest mieszkańcami Olsztyna. Do szkoły uczęszczają również uczniowie zamieszkali poza jego terenem.

    Niepubliczna Szkoła Absolwent posiada uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa wystawiane przez Niepubliczną Szkołę Absolwent są równoważne i honorowane na równi ze świadectwami szkół publicznych prowadzonych przez gminy.

     

    DLACZEGO SZKOŁA ABSOLWENT?

    Szkoła Absolwent spełnia oczekiwania i założenia twórców reformy, a nawet je zdecydowanie poszerza. Dwudziestopięcioletnie doświadczenie w nauczaniu zintegrowanym i blokowym oraz wykształceni i bardzo dobrze przygotowani do pracy nauczyciele, dobra baza dydaktyczna, dają gwarancję osiągnięcia sukcesu. Sukcesu dzieci i szkoły!

    Dodatkowymi atutami są: zwiększona ilość godzin zajęć dydaktycznych, wprowadzenie informatyki oraz nauki języka angielskiego już na poziomie przedszkola, nauka drugiego języka obcego od klasy V, bogata i różnorodna oferta zajęć uzupełniających, opieka od 7.00 do 18.00, bezpieczeństwo, szkoła wolna od narkotyków i alkoholu, brak anonimowości wśród uczniów.

    W naszej szkole wprowadzamy zasady przygotowania dzieci do życia w społeczeństwie wielokulturowym. Przyjmujemy dzieci obcojęzyczne – powracające z zagranicy oraz dzieci innej narodowości. Nasi nauczyciele specjalizują się w nauczaniu języka polskiego uczniów nie mówiących w naszym języku. Uczyły się już u nas dzieci z Korei, Armenii, Francji, Włoch, Białorusi, Jugosławii, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Pierwsi uczniowie obcojęzyczni przybyli do nas w 1992 roku.

    Szkoła jest placówką nowoczesną, w której wszystkie pracownie, łącznie z salami przedszkolnymi, są wyposażone w sprzęt multimedialny. Każdy z nauczycieli ma do dyspozycji laptop ze stałym dostępem do Internetu, pomoce zgromadzone w biblioteczce multimedialnej, możliwość korzystania z pracowni informatycznej.

     

    CELE NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY ABSOLWENT

    Podstawowym celem szkoły jest skuteczne przygotowanie jej uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

    Pragniemy, aby nasi uczniowie:

    •posiadali umiejętność poprawnego i swobodnego wypowiadaniasię, pisania i czytania ze zrozumieniem nie tylko w języku polskim ale również języku angielskim i niemieckim,

    •poznali wymagane pojęcia i zdobyli rzetelną wiedzę na poziomie wyższym od powszechnie wymaganego dla danego przedziału wiekowego, umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia w dowolnie wybranym gimnazjum,

    •rozumieli przekazywaną im wiedzę a nie tylko ją pamięciowo opanowywali,

    •potrafili dostrzegać różnego rodzaju istniejące związki i zależności (przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne, czasowe i przestrzenne itp.),

    •potrafili myśleć analitycznie i syntetycznie,

    •poznali zasady rozwoju osobowego i życia społecznego,

    •poznali dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

    •w zakresie pracy wychowawczej:

    •znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

    •rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

    •uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

    •przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.